Privacy beleid FreshScent

 

https://ww.freshscent.nl


Over ons Privacy beleid


FreshScent geeft veel om uw privacy wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die
wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Dit Privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van FreshScent. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
01-12-2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit Privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens
voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens evt. met derden
kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij
uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan
ons verstrekte persoonsgegevens.


Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privézaken, u vind de contact gegevens aan het einde van ons privacy beleid.


De gegevensverwerking


Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze(laten) opslaan
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware


JouwWeb


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die u ten behoeven
onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft
toegang tot uw om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken
voor een ander doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten
verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit
de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik van
cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er
worden geen persoonsgegevens verzamel en/of opgeslagen. JouwWeb behoudt zich het recht voor
om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te
verbeteren.


JouwWeb


Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van jouwWeb. Deze
partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en
corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. JouwWeb heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

 

Mollie


Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening-creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorisch
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor
uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot bescherming van uw persoonsgegeven zijn eveneens van toepassing op de onderdelen
van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet
langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen

 

Webwinkelkeur


Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij
de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In
het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek


PostNL


Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt
deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL
onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden


e-Boekhouden


Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
E-Boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegeven en details met betrekking tot uw
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot
geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouden gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatische verzamelde gegevens.


Gegevens die automatisch worde verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijv. uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


In voorkomende gevallen kan FreshScent op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden
tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zij zullen ons
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijk termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben

echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar 

aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.  

 

Uw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij
leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In
beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar
uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zicht te legitimeren. Wij houden een
administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw
persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder
vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvang dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvang dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat
de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvang dan binnen 30 dagen
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres

afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van
ons door anderen verwerk of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een
dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar van overige rechten


U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van FreshScent. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk
de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar
gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet
aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij
verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat
dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.


Cookies


Cookies van derde partijen


In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in
deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacy beleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter
altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij
reeds verzamelde gegevens met betrekking tot uw verwerken, dan brengen wij u daarvan per mail
op de hoogte.


Contactgegevens
FreshScent
Jacob Ekelmansstraat, 38 5311 BA Gameren Nederland
Email: info@freshscent.nl


Contactpersoon voor privacy zaken


Mireille Brouwer